• Programi i Transparencës
 • Rreth Autoritetit
 • Kuadri ligjor rregullator Tekstet e plota
 • E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
 • Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi KDIMDP
 • Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të KDIMDP
 • Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
 • Shërbimet që ofrohen nga KQL
 • Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të KDIMDP
 • Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
 • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
 • Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga KDIMDP
 • Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga KDIMDP